II Ślōnskoznowczo Naukowo Kōnferyncyjo „Ślōnsk a Ślōnzoki”

Sztudyncko Ślōnskoznowczo Naukowo Skupina „Sodalitas Silesiana” rada prosi wos na drugo kōnferyncyjo we ślōnskij godce, kero bydzie miała plac 17 maja we Cyntrum Naukowyj Informacyje a Akademickij Biblijotece (CINiBA, ul. Bankowo 11a, Katowice, syminaryjny zal na drugim sztoku).

Naszym cylym je ôchrōna kulturowyj erbizny Gōrnygo Ślōnska a blik na nia z rōżnych perspektiw – stela interdyscyplinarny charakter kōnferyncyje a jij ôdymkniyńcie na historykōw, politologōw, socyjologōw, godkoznowcōw, filologōw, historykōw kōnsztu a ani filozofōw. Ôddowajōnc era jednyj ze nojwiynkszych cynności naszygo hajmatu – ślōnskij godce – referaty bydymy wygłoszać po ślōnsku.

Plan:
9:00 – Sztart, prziwitaniy gościōw, pora wortōw ô kōnferyncyji
9:15 – Patrycjusz Godawa – Żywobycie św. Jacka
9:35 – mgr Estera Baksik (UO) – Dzielno baba co na grubie wachuje. Czczynie świyntyj Barbōrki na Ślōnsku.
9:55 – Kristof Bulla – Bogosławiōny Jōzef Czempiel, a jigo familijo
10:15 – Darius Jerczyński – III ślōnski aufsztand, eli polsko militarno inwazyjo, eli gōrnoślōnsko dōmowo haja
10:35 – Pauza
10:50 – Wadim Filiks – Ruscy pisorze na Ślōnsku. Iwan Turgieniew i Wissarion Bieliński we Salzbrunnie
11:10 – Bartłōmiej Wanot – Politikowy program we twōrczości Dochtora Mioda
11:30 – Paul Palarczyk – Złożōność czasownikowyj systymy we godce polskij a ślōnskij
11:50 – Kōniec a podsumowaniy

___

Studenckie Śląskoznawcze Koło Naukowe „Sodalitas Silesiana” ma przyjemność zaprosić Państwa na drugą konferencję śląskoznawczą, która odbędzie się 17 maja w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA, ul. Bankowa 12, Katowice, sala seminaryjna na drugim piętrze).

Naszym celem jest pochylenie się nad dziedzictwem kulturowym Górnego Śląska i spojrzenie na nie z różnych perspektyw – stąd interdyscyplinarny charakter konferencji i nasze otwarcie na historyków, politologów, socjologów, językoznawców, filologów, historyków sztuki czy nawet filozofów. Chcąc oddać hołd jednemu z największych skarbów regionu – językowi śląskiemu – referaty będą wygłaszane właśnie po śląsku.

Reklamy

I Spotkanie ŚKN Sodalitas Silesiana w roku akademickim 2015/2016

I Spotkanie ŚKN Sodalitas Silesiana w roku akademickim 2015/2016

Chciałbym ogłosić, że pierwsze spotkanie Śląskoznawczego Koła Naukowego „Sodalitas Silesiana” w roku akademickim 2015/2016 odbędzie się we wtorek 17 listopada 2015 roku o godzinie 16:30 w sali 211 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie będzie dotyczyło propozycji działań na ten rok akademicki.

Jeżeli jesteś studentem i masz jakieś dobre lub ciekawe pomysły jak upowszechniać wiedzę o Śląsku i Ślązakach, dbasz o śląską mowę i chciałbyś w niej porozmawiać albo interesujesz się Śląskiem jego kulturą, historią i tradycją to serdecznie zapraszamy cię na nasze spotkanie i do dalszej współpracy.

Jeżeli masz jakieś pytania lub chciałbyś wiedzieć więcej to pisz pod adres:sodalitassilesiana@gmail.com

I Tref ŚKN Sodalitas Silesiana we roku akademickim 2015/2016

Chciołbych ôgłosić, iże piyrszy tref Ślōnskozawczyj Naukowyj Skupiny „Sodalitas Silesiana” we roku akademickim 2015/2016 bydzie we wtorek 17 listopada 2015 roku ô pōł siōdmyj po połedniu (16:30) we sali 211 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwerzitetu Ślōnskiygo. Tref bydzie sie ô idyjach a zadaniach kere kcielibymy zrobić bez tyn rok akademicki.

Eli jes żeś sztudynt a mŏsz jakeś mōndre a zwiedowne ôbmyślunki tykajōnce sie ôzpowszechnianiŏ wiedzy ô Ślōnsku a Ślōnzŏkach, mŏsz w zocy ślōnsko gŏdka a kcesz se we nij pogŏdać abo ôbchodzi cie Ślōnsk i jigo kultura, dzeje a tradycjŏ to szczyrze proszymy na nasz tref i do delszyj spōłpracy.

Eźli mŏsz jakeś wōntpliwości abo chciołbyś wiydzieć wiyncyj to pisz pod adres: sodalitassilesiana@gmail.com

Zapraszamy na konferencje

Sztudynckŏ Ślōnskoznŏwczŏ Naukowŏ Skupina „Sodalitas Silesiana” radŏ prosi na I-õ Ślōnskoznŏwczõ Naukowõ Kōnferyncyjõ ze titlym:

Studenckie Śląskoznawcze Koło Naukowe „Sodalitas Silesiana” serdecznie zaprasza na I Śląskoznawczą Konferencje Naukową zatytułowaną:

Ślōnsk wczora, dzisio a jutro”

Śląsk wczoraj, dziś i juto”

Kônferyncyjŏ bydzie 20 kwiytnia 2015 we Zalu Rady Widziału we Wydziale Społecznych Naukōw Ślōnskigo Uniwersitetu we Katowicach przi ulicy Bankowyj 11.

Konferencja odbędzie się 20 kwietnia 2015 roku w Sali Rady Wydziału na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ulicy Bankowej 11.

Celym kōnferyncyje je umiana poglōndōw na tyjmã dŏwnygo, terŏźnygo a prziszłygo ôbrŏzu naszygo hajmatu, a tyż ôcyna aktualnygo sztatu ślōnskigo etnolektu. Beztōż wiynkszość referatōw bydzie pedzianych „pō naszymu”. Tym knifym chcymy pokŏzać, aże we ślōnskij gŏdce idzie ôzprawiać we kŏżdym tymacie a ani sprŏwiać naukã. Krōm tygo, decizyjōm gŏdaniŏ po ślōnsku chcieli bychmy dać ludziōm anōng ô leksikalnym bogajstwie mołwy a spōmnieć problymã jeji ôchrony.

Celem konferencji jest wymiana poglądów na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości naszego regionu, a także ocena aktualnego stanu mowy śląskiej. W związku z tym większość referatów zostanie wygłoszona w etnolekcie śląskim. W ten sposób chcemy pokazać, że po śląsku można mówić na każdy temat, a nawet uprawiać naukę. Jednocześnie decydując się na wygłaszanie referatów po śląsku chcielibyśmy zwrócić uwagę, na bogactwo leksykalne oraz konieczność ochrony mowy śląskiej.

Programa kōnferyncyje:
– sztudynckŏ tajla – ôd 10 do 12:30, referaty Bullōw Kristofa, Godawōw Patricjusa, Marondelōw Sary, Roznowskich Kamila, Slenzokōw Norberta a Wanotōw Bartłōmieja
– maszketpauza – ôd 12:30 do 13:00
– naukowŏ tajla, ôd 13:00 do 15:00, referaty Czesakōw Artura (dr), Jerczyńskich Dariusa, Kadłubkōw Zbigniewa (prof. UŚ, dr hab.), Myśliwcōw Gryjty (dr), Słupikōw Tomasa (dr).
Po kŏżdyj tajli je planowanŏ pauza na dysputirowaniy

Program konferencji:

blok studencki – od 10:00 do 12:30 w jego ramach referat wygłoszą: Krzysztof Bulla, Patrycjusz Godawa, Sara Marondel, Kamil Roznowski, Norbert Slenzok, Bartłomiej Wanot.
– przerwa – od 12:30 do 13:00
blok naukowy od 13:00 do 15:00 w jego ramach referat wygłoszą: dr Artur Czesak, Dariusz Jerczyński, prof. UŚ dr hab. Zbigniew Kadłubek, dr Małgorzata Myśliwiec, dr Tomasz Słupik

Po każdym bloku przewidziany jest czas na dyskusje.

I Śląskoznawcza Konferencja Naukowa

Studenckie Śląskoznawcze Koło Naukowe „Sodalitas Silesiana” zaprasza studentów jak i pracowników naukowych do udziału w I Śląskoznawczej Konferencji Naukowej „Śląsk wczoraj, dziś i juto”

Konferencja odbędzie się 20 kwietnia 2015 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Celem konferencji jest wymiana poglądów na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości naszego regionu, a także ocena aktualnego stanu mowy śląskiej. W związku z tym chcielibyśmy, aby wszystkie referaty zostały wygłoszone po śląsku. W ten sposób chcemy pokazać, że po śląsku można mówić na każdy temat, wygłaszać w niej naukowe referaty, a nawet uprawiać naukę. Jednocześnie decydując się na wygłaszanie referatów po śląsku chcielibyśmy zwrócić uwagę, na bogactwo leksykalne oraz konieczność ochrony mowy śląskiej.

W ostatnim czasie określanym często jako renesans śląskości doszło do spopularyzowania się śląskiej historii, kultury, a także mowy. Potwierdza to fakt, że dziś po śląsku wydawane są książki, prowadzone blogi i strony internetowe, a także sprzedawane są koszulki czy gadżety ze śląskimi motywami. Powoduje to, że mowa śląska cały czas się zmienia i pojawiają się różnego rodzaju problemy, np. związane z zapisem mowy śląskiej. Poprzez naszą konferencje chcielibyśmy zainspirować naukowców do rozpoczęcia badań nad współczesnym stanem mowy śląskiej, a także do podjęcia wspólnych projektów badawczych ze studentami.”

Po zakończeniu konferencji przewidujemy także wydanie publikacji pokonferencyjnej. Chcielibyśmy, aby każdy artykuł ukazał się w dwóch wersjach po śląsku oraz w języku polskim. Dlatego prosimy o wcześniejsze przygotowanie sobie dwóch wersji językowych.

Osoby zainteresowane aktywnym udziałem w konferencji prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: sodalitassilesiana@gmail.com. W zgłoszeniu prosimy podać imię, nazwisko, stopnień naukowy, dane kontaktowe oraz abstrakt napisany po śląsku. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 7 kwietnia 2015 roku.

Szczegółowe informacje na temat konferencji można śledzić na stronie internetowej naszego koła naukowego: https://silesia.wordpress.com/aktualnosci/, jak i na profilu facebookowym. Wszelkie pytania można zadawać także pod adresem: sodalitassilesiana@gmail.com

Kolejne spotkanie koła

Proszymy wszyjskich na nŏstympny tref naszyj ferajny, kery bydzie ô szesnŏstyj we sztwŏrtek (26.3.2015) na WNS UŚ (ul. Bankowŏ 10), we sali 211.

Zapraszamy wszystkich na kolejne spotkanie naszego koła, które odbędzie się o godzinie szesnastej w czwartek (26.3.2015) na WNS US przy ulicy Bankowej 10, w sali 211.

Spotkanie podsumowujące I semestr

Proszymy wszyjskich na nŏstympny tref naszyj ferajny – widzymy sie we piōntek (jutro) ô pōł dwanŏstyj na WNS UŚ (ul. Bankowŏ 10), zal 211.

Zapraszamy wszystkich na kolejne spotkanie naszego koła – widzimy się w piątek (jutro) o godzinie jedenastej trzydzieści na Wydziale Nauk Społecznych UŚ, przy ulicy Bankowej 10, w sali 211.

Zapraszamy na spotkanie w nowym roku

Znowu mamy nowy rok, w związku tym zapraszamy wszystkich na kolejne spotkanie naszego koła: widzimy się 9 stycznia 2015 roku w sali 211, na WNS UŚ Porozmawiamy trochę o naszym działaniu w 2015 roku, a poza tym poczytamy śląską poezje.

Juzaś mōmy nowy rok, beztōż proszymy wszyjskich na nŏstympny tref naszyj skupiny: widzymy siã 9 I, 11:30; zal 211, WNS UŚ.
Pogŏdōmy trochã ô naszym dziŏłaniu we 2015, a krōm tego poczytōmy ślōnskõ poezyjõ.